Pricerite實惠 x 家匠TMF x WeWa購物優惠

即日起至2022年12月19日,安信EarnMORE或WeWa信用卡客戶透過OmyCard手機App成功登記,便可憑安信EarnMORE或WeWa信用卡於全港 Pricerite實惠分店及/網店及/手機應用程式購物,或於家匠TMF香港分店訂造傢俬滿指定金額,合共賺取高達HK$2,000現金回贈!

Pricerite實惠購物優惠

單一合資格簽賬滿^ (分店及/網店及/手機應用程式簽賬) 現金回贈 整個推廣期回贈上限#
HK$400 – HK$1,999 HK$30 HK$2,000
HK$2,000 – HK$4,999 HK$180
HK$5,000 或以上 HK$500

家匠TMF訂造優惠

單一合資格簽賬滿^ 現金回贈 整個推廣期回贈上限#
HK$10,000 – HK$19,999 HK$600 HK$2,000
HK$20,000 – HK$29,999 HK$1,200
HK$30,000 或以上 HK$2,000

^合資格簽賬是指於推廣期間同一曆日以合資格信用卡在Pricerite實惠進行的最高單筆簽賬金額及/或在家匠TMF 進行的最高單筆簽賬金額之零售交易( 「合資格簽賬」 ) 。如客戶當日於參與品牌以合資格信用卡進行多於一筆簽賬,只有合資格簽賬會用以計算客戶於Pricerite實惠及/或家匠TMF所獲享的現金回贈,而該日的其他簽賬將不會同時獲享現金回贈。

#於整個推廣期內,每位客戶於Pricerite實惠及家匠TMF合共最多可享HK$2,000現金回贈。

長達12個月免息分期優惠 ,唔怕一次過簽賬洗大咗

簡單經OmyCard手機App申請,可享長達12個月免息分期優惠,自由選擇適合自己的付款期數*,一App搞掂話咁易! 詳情

*如選擇分期付款期數為18/24 個月,此計劃將收取一次性的申請手續費HK$100及每月手續費為分期金額之0.3%,惟安信對每位客戶申請此計劃之次數保留最終決定權。須受條款及細則約束。

登記步驟

登入OmyCardApp,選擇「熱搶轟團」

進入「熱搶轟團」後,於「快閃轟」內點選「Pricerite實惠 x 家匠TMF x WeWa購物優惠」推廣

於登記頁面內按「立即登記」

確認條款及細則、並按「立即登記」

成功登記

註:

客戶只須於推廣期内登記1次。每位客戶於整個推廣期可獲現金回贈上限為HK$2,000。

Pricerite實惠有多款傢俬及家品家電可供選購。揀唔到心水?可以搵家匠TMF幫你屋企度身訂造!

「Pricerite實惠 x 家匠TMF x WeWa購物優惠」條款及細則

 1. 「Pricerite 實惠 x 家匠TMF x WeWa購物優惠」(「本推廣」)只適用於持有有效之安信信貸有限公司(「安信」) 發出的EarnMORE信用卡或WeWa信用卡(「合資格信用卡」)之持卡人 (「客戶」)。
 2. 本推廣之推廣期為2022年11月1日至2022年12月19日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 3. 客戶必須於推廣期內於OmyCard手機應用程式 (「手機程式」)登記及以其合資格信用卡於實惠集團有限公司(「商戶」)旗下品牌Pricerite實惠及家匠TMF簽賬,方可享有本推廣優惠1及/或優惠2的相關優惠。 即使客戶持有多於一張有效之合資格信用卡,客戶於推廣期內只須於手機程式登記一次。
 4. 於推廣期內,客戶以其持有之任何一張合資格信用卡於任何Pricerite實惠香港分店及/或網店pricerite.com.hk及/或手機應用程式單筆合資格簽賬HK$400至HK$1,999,該筆簽賬可獲HK$30現金回贈,單筆合資格簽賬HK$2,000至HK$4,999,該筆簽賬可獲HK$180現金回贈,單筆合資格簽賬滿HK$5,000或以上,該筆簽賬可獲HK$500現金回贈。 (「優惠1」)。
 5. 於推廣期內,客戶以其持有之任何一張合資格信用卡於任何家匠TMF香港分店購買訂造傢俬單筆合資格簽賬HK$10,000至HK$19,999,該筆簽賬可獲HK$600現金回贈,單筆合資格簽賬HK$20,000至HK$29,999,該筆簽賬可獲HK$1,200現金回贈,單筆合資格簽賬滿HK$30,000或以上,該筆簽賬可獲HK$2,000現金回贈。 (「優惠2」)。
 6. 合資格簽賬是指於推廣期間同一曆日以合資格信用卡在Pricerite實惠進行的最高單筆簽賬金額及/或在家匠TMF 進行的最高單筆簽賬金額之零售交易(「合資格簽賬」)。客戶可於同一曆日同時享有優惠1及優惠2。如客戶當日於參與品牌以合資格信用卡進行多於一筆簽賬,只有合資格簽賬會用以計算客戶於優惠1及/或優惠2所獲享的現金回贈,而該日的其他簽賬將不會同時獲享優惠1及/或優惠2的現金回贈。
 7. 合資格簽賬並不包括以下類別之簽賬交易:購買Pricerite實惠或家匠TMF現金券之交易、分單簽賬交易、經由OmyCard手機應用程式、雲閃付APP及Apple Pay以外之流動支付平台的簽賬交易、未入賬/取消/退款/退回/偽造之交易、所有未經授權之交易及安信及商戶不時決定之其他類別交易。
 8. 於整個推廣期內,每位客戶於優惠1及優惠2合共最多可享HK$2,000現金回贈。
 9. 客戶於優惠1及/或優惠2所獲享的現金回贈將於2023年3月31日或之前存入相關之合資格信用卡戶口內,惟現金回贈存入時其戶口須仍然生效及信貸狀況良好。
 10. 現金回贈不可轉贈、轉讓、退換或兌換現金。
 11. 所有獲享優惠1及/或優惠2的相關現金回贈優惠之簽賬必須於推廣期內交易及於2022年12月26日或之前入賬。
 12. 客戶必須保留所有合資格簽賬之存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,安信保留隨時要求客戶提供合資格簽賬存根正本或正式交易紀錄,及/或其他文件/證據的權利,以便安信作進一步核實。
 13. 所有合資格簽賬被取消或退回將不會獲得優惠1或優惠2相應的現金回贈。客戶獲取現金回贈獎賞後,如用作計算現金回贈獎賞之合資格簽賬被取消或退回,安信有權從有關信用卡戶口扣除該簽賬可獲贈之現金回贈獎賞而毋須另行通知。
 14. 安信及商戶保留隨時取消本推廣及/或修改有關條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,安信及商戶保留最終決定權。
 15. 客戶明白及接納所有產品、贈品及/或服務並非由安信提供。安信對一切與各項產品、贈品及/或服務有關之責任概不承擔。所有與產品、贈品及服務相關之責任(包括但不限於其質素及供應量)均由商戶承擔。
 16. 除客戶及安信外,任何人均無權根據香港法例第 623 章《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條款或享有任何條款中的利益。
 17. 所有產品圖片、產品價錢及產品資料只供參考,詳情請向商戶查詢。
 18. 所有優惠不可與商戶其他推廣優惠、折扣及現金券同時使用。
 19. 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

dl-box

高達$2000現金回贈
立即
申請